Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, treft u hierbij informatie over uw verwerkte persoonsgegevens als lid van Oudheidkundige Vereniging Salehem.
Het bestuur van Salehem verwerkt uw gewone persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie. Deze gegevens worden via het aanmeldformulier op de website of schriftelijk door u verstrekt. Deze gegevens zijn: heer, mevrouw, voorletters, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en (indien van toepassing) gegevens over uw partner: heer, mevrouw, voorletters, achternaam en geboortedatum.
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via onze website verloopt via een beveiligde verbinding (u kunt dit zien aan een groen slotje voor het webadres, beveiligd door COMODO CA Limited). Op deze wijze is het vrijwel onmogelijk voor kwaadwillenden om uw gegevens tijdens verzending te onderscheppen.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig schriftelijk en digitaal bewaard door de penningmeester van Salehem ten behoeve van de ledenadministratie, waaronder de financiële administratie. Zolang u lid bent blijven deze gegevens bewaard bij de penningmeester. Als een lidmaatschap wordt opgeheven dan worden deze gegevens gearchiveerd. Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

U heeft volgens de AVG een aantal rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit (het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander).
  • Het recht op vergetelheid (het recht om 'vergeten' te worden).
  • Recht op inzage (uw recht om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien).
  • Recht op rectificatie en aanvulling (het recht om uw verwerkte persoonsgegevens te wijzigen).
  • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken).
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit recht lijkt niet van toepassing voor Salehem omdat geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt en geen profileringen gemaakt worden volgens AVG).
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u gebruik wilt maken van een bovengenoemd recht dan kunt u dat bij de secretaris kenbaar maken.
Hij zal u binnen 2 maanden hierover berichten.

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u ook informatie over de AVG vinden.
Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.